info@agendaenviro.se

0706-724 240

Tjänster

utför insatser i huvudsak utgående från den egna kompetensen och expertisen, men vi samarbetar också med andra erfarna parter där så är lämpligt för att vidga kompetensområdet ytterligare.
För energiledning och energikartläggningar använder vi för kvalitetssäkring certifierade energikartläggare enligt det europeiska energieffektiviseringsdirektivet och Energimyndighetens certifieringssystem.

Tillståndsansökningar m.m. enligt miljöbalken

 • Vi utarbetar Tillståndsansökningar och anmälningar enligt miljöbalken, hjälper till med de nödvändiga myndighetskontakterna och samråden med berörda.
 • Vi bedömer Er verksamhets miljöpåverkan och tar fram Miljökonsekvensbeskrivningar som grund för tillståndsansökningar enligt Miljöbalken eller inom ramen för Plan- och Bygglagen.

Miljö- och energiledningssystem samt andra ledningssystem

 • Vi utför Miljöutredningar som grund för, och bygger upp, Ert Miljö- och/eller Energiledningssystem enligt ISO 14 001 resp. ISO 50 001 i samverkan med Er personal. Vi samordnar systemen vid behov med kvalitetssystem (ISO 9 001, IATF 16 949 mfl.) och arbetsmiljösystem (ISO 45 001).
 • Vi utarbetar Systemrutiner och skräddarsyr andra driftsrutiner nödvändiga för uppbyggandet av Era certifierbara ledningssystem.

Miljörevisioner och andra granskningar

 • Vi utför Interna Miljörevisioner och andra granskningar och skräddarsyr utbildningar av miljörevisorer utgående från förhållandena vid Er verksamhet.

Miljökommunikation

 • Vi bistår vid utarbetandet av den allmänna och strategiska Miljökommunikationen, tar fram och granskar Era Hållbarhetsredovisningar enligt Årsredovisningslagen, GHG-rapporter m.m.

Energikartläggningar

 • Våra energikartläggare, certifierade för energikartläggningar inom stora företag enligt det europeiska energieffektiviseringsdirektivet och Energimyndighetens system, ser till att era energikartläggningar genomförs och rapporteras enligt gällande regelverk.

Förorenade områden och due diligence

 • Våra experter i praktisk miljöjuridik genomför ansvarsutredningar mm avseende förorenad mark och andra förorenade områden och vi bistår också med Due Diligence-insatser inom miljöområdet och skapar kompletta team för en heltäckande insats.

Miljörådgivning och -utbildningar

 • Vi bistår och Utbildar företagsledningar och andra nyckelpersoner i miljölagstiftning, miljöledningssystem och allmänna miljöfrågor m.m. Vi anpassar utbildningarna till just Er verksamhet och Er organisation. Vi utbildar också Er samlade personalstyrka i miljöfrågor och miljöledning.

Formell miljötillsyn

 • Vi utarbetar Kontrollprogram, strukturerar Egenkontrollen och sammanställer Miljörapporten.
 • Vi utför Periodiska besiktningar och samordnar undersökningar enligt kontrollprogram